ЧМТ-ны журмууд
МехТС-ийн БАРИМТ БИЧГИЙН ЖУРАМ

Баталсан огноо:

2017-12-12

Баримт бичгийн дугаар

МехТС-ДЖ-001-2017

Мөрдөж эхэлсэн огноо

2018-01-01

 

МехТС-ийн БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ

Баталсан огноо:

2017-12-12

Баримт бичгийн дугаар

МехТС-ДЖ-002-2017

Мөрдөж эхэлсэн огноо

2018-01-01

 

МехТС-ийн МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНЫ ЖУРАМ

Баталсан огноо:

2017-12-12

Баримт бичгийн дугаар

МехТС-ДЖ-003-2017

Мөрдөж эхэлсэн огноо

2018-01-01