МехТС-ийн баримт бичгүүд
Баримт бичгийн нэр  Зорилго  Батлагдсан оноо
1 МехТС-ийн дотоод дэг журам Хичээлийн байр, түүний орчимд мөрдөж оюутан, багш ажилтнуудын суралцах, ажиллах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх  
2 МехТС-ийн анги танхимын бэлэн байдлын зааварчилгаа Сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад анги танхим, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах  
3 МехТС-ийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа цайны газарт тавих шаардлага Багш, ажиллагчид, оюутан суралцагчдад шаардлага хангасан хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ үзүүлэх   
4 МехТС-д харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж байгаа байгууллагад тавих шаардлага Хичээлийн байранд харуул хамгаалалтын үйлчилгээг чанартай үзүүлэх  
5 МехТС-ийн үйл ажиллагаанд мөрдөх баримт бичгийн жагсаалт, маягт Сургуулийн үйл ажиллагаанд хөтлөгдөж байгаа бүртгэлүүд, түүнд хамаарах маягтуудын нэгдсэн жагсаал   
6 МехТС-ийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө 2026 он хүртэл МехТС-ийн үйл ажиллагааны хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө