Магистр
Магистрын сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт
Индекс Хөтөлбөрийн нэр Салбарын нэр
07140201 Зам барилгын үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт Механик, мехатроникийн салбар
07150101 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт
07140106 Мехатроник
07150108 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
07150203 Инженер судлаач
07150104 Инженер механик Техникийн механикийн тэнхим
07160101 Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй Тээврийн салбар
07160102 Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт, аюулгүй байдал
07160103 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр
07160201 Нисэх техникийн механик
07160202 Авианик
07150103 Металлурги, машин үйлдвэрлэлийн технологи Машин үйлдвэрлэлийн салбар
07150201 Метал боловсруулалт, засварын үйлдвэрлэл
07150202 Машин үйлдвэрлэлийн технологи
07150301 Метал судлал технологи


“Автомашины ашиглалт, авто аж ахуй”
“Автомашины ашиглалт, авто аж ахуй” мэргэжлээр магистр зэрэгтэй төгсөгч нь автомашины ашиглалтын болон хөдөлгөөн зохион байгуулах салбарт инженерийн, эрдэм шинжилгээ судалгааны, удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн чиглэлийн сургалтын байгууллагад багшлах ажил гүйцэтгэхээр бэлтгэгдэнэ.
“Дотоод шаталтын хөдөлгүүр” 
Дотоод шаталтын хөдөлгүүр мэргэжлээ магистр зэрэгтэй төгсөгч нь дотоод шаталтын хөдөлгүүр ашигладаг бүхий л салбаруудад инженерийн, эрдэм шинжилгээ судалгааны удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн чиглэлийн сургалтын байгууллагад багшлах ажил гүйцэтгэхээр бэлтгэгдэнэ. 
“Нисэх техникийн механик”
Орчин үеийн шинжлэх ухааны онолт амжилт, судалгааны онол практикийг хослуулсан, судалгааны олон талт арга барилыг бүрэн дүүрэн эзэмшсэн гадаад дотоодын ямар ч байгууллагад судлаачаар ажиллах ур чадвартай судлаач бэлтгэнэ. Нисэх хэрэгслийн техник ашиглалтыг сайжруулах, агаарын хөлгийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн хандлага, бүтэц зохион байгуулалтыг судлаж агаарын хөлгийн завсар үйлчилгээг оновчтой горимд оруулах, Иргэний нисэхийн хууль дүрэмийг бүрэн эзэмшсэн мэргэшсэн мэргэжлийн мэргэжилтэн төгсгөнө. 
“Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт”
Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт магистрын хөтөлбөрийн сургалт судалгааны ажлын зорилго нь механик инженерийн үндсэн мэдлэгт тулгуурлан судалгааны ажлыг гүйцэтгэх чадвартай, бие даах, багаар ажиллах, харилцааны өндөр чадвартай, бусад улсын их сургуулиудтай хамтарсан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, гадаад дотоодын байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллах ур чадвартай, дадлага туршлагатай үйлдвэрлэлийн механикжуулалтийн магистр судлаач зохион бүтээх төсөл-судалгааны ажлын гүйцэтгэлд тулгуурлан бэлтгэхэд оршино.